Læringsmiljøet

Aktiviteter

Pencils Icon

Førskole

Førskolebarna deltar i en «førskolegruppe» der vi har fokus på grunnleggende ferdigheter for lesing, skriving og regning. Eksempler på skoleforberedende aktiviteter er lek med ord, rim og lyder i språket og læring om tall, mengder, størrelser, former og farger.

Det siste året i barnehagen har vi også fokus på å lære barna ferdigheter de vil ha nytte av på skolen. Ferdigheter som selvstendighet ved av- påkledning, toalettbesøk og spising av måltid er det fint å være trygg på.

Planlegging, som for eksempel å planlegge hva vi bør ha på oss når vi skal ut, hva vi trenger i sekken når vi skal på tur og hva vi trenger av utstyr til leken/aktiviteten er også i fokus.

Det å være en del av et større fellesskap der en tar hensyn til hverandre i form av å lytte til hverandre og vente på tur er god kunnskap å ha med til skolestart.  

På slutten av det siste barnehageåret har vi en roseseremoni for førskolebarna og foreldrene. Ved denne seremonien får barna utdelt førskolepermen sin, et vennskapsbånd og en rose. Seremonien er en fin avslutning for barna, foreldre og personalet etter mange år i barnehagen

Kor&Musikk og Supersamlinger

Hjertehagen er verdimessig forankret i kristen tro og tradisjon og drives med en utvidet kristen formålsparagraf.

Erfaringer med etikk, religion og filosofi er med på å forme måter å oppfatte verden og mennesker på og preger verdier, normer og holdninger. 

Vårt ønske er at barna får kjennskap til fortellinger, tradisjoner, verdier og høytider. I supersamling formidles dette gjennom sang og musikk, bibelfortellinger og kristen høytidmarkeringer. 

Gjennom erfaringer  med kunst og kultur kan vi legge grunnlag for tilhørighet, deltakelse og eget skapende arbeid.

I Hjertehagen har vi et barnekor. Vårt fokus er å motivere barna til å uttrykke seg gjennom musikk, dans, drama og annen skapende virksomhet, slik at vi kan gi barna mulighet til å utvikle varierte uttrykksformer.

  

Playball Icon

Kropp,bevegelse, mat og helse

Gjennom hele året har vi fokus på trivsel, glede og mestring.

Måltidet er en god arena for å styrke fellesskapet blant barna, tilrettelegge for de gode samtalene og gi barn matglede.

I barnehagen har vi fokus på et sunt og variert kosthold. Barna får smake, kjenne, lukte og se forskjellig mat, frukt og grønnsaker. Vi vil gi barna allsidig bevegelseserfaringer inne og ute.

Ved å være aktive, tilstedeværende og støttende voksne utfordrer vi barna til variert grovmotorirsk lek, og vi anerkjenner barnas mestring

 

 

ABC Cubes

Språk

Barn trenger erfaring i å bruke språket. Tidlig og god språkstimulering er en viktig del av Hjertehagens hver dag.

Vi har fokus på å invitere både små og store barn med ulike språkferdigheter med i språklige aktiviteter. Dette gjør vi gjennom tilpassede språklige aktiviteter som er basert på barnas interesser og initiativ.

Barna får igjennom språklige aktiviteter varierte og positive erfaringer med å bruke språket som kommunikasjonsmiddel. I tillegg ser de at språk er et redskap for å uttrykke egne tanker, meninger og følelser.

Vi er aktivt tilstede ved å lytte og vise interesse for det barna sier og uttrykker.   

 

Abacus Icon

Antall, rom og form

Barn trenger å erfare matematiske sammenhenger. På avdelingene har vi fokus på  å tilrettelegge  miljøet slik at  barna oppdager og undrer seg over matematiske sammenhenger og utvikler forståelse for grunnleggende matematiske begreper. 

Vi er bevisst på å bruke matematiske begreper aktivt i hverdagen for å styrke barnas nysgjerrighet, matematikkglede og interesse. Samlingsstund er en arena vi bruker aktivt i arbeidet med  sammenligning, sortering, plassering, orientering, visualisering, former, mønster, tall, telling og måling. Sammen med barna stiller vi spørsmål, resonnerer, argumenterer og søker løsninger i fellesskap.

Tur

Barns opplevelser og erfaringer med naturen kan fremme forståelsen av naturens egenart og barns vilje om å verne om naturressursene. Vi ser verdien av å  videreføre vår kultur arv, ut på tur aldri sur! Vi  har fokus på  at barn skal bli glad i naturen og få kunnskap om hvordan vi må ta vare på naturen.  

Nærmiljøet til barna er viktig. Det å få å kjennskap til og kunne orientere seg hva som er rundt der man bor, hvor venner bor ,hvilke lekeplasser som finnes og hvor skolen er kan være til stor hjelp i forhold til relasjonsbygging  og vennskap. 

 .